Titkos találkozások lány piroi

Titkos találkozások lány piroi Ugyanis egy szindikátus alakult, amely máris tárgyal Bécs városával és a tárgyalások a legkedvezőbb mederben folynak. De erdemes a habogasra is figyelni: tip¬ pel ad Horance elpusztításához. Brianna - Elise Eberle. Cin a kiadóban. A keresztény világuézet által feléb-resztett szellemi mozgalmak ezután lassan-lassan kivonták a társadalom egyes osztá-lyait elszigetelt helyzetökböl s véget vetve az exclusiv felfogásnak lehetővé lelték a so-ciális élet átalakulását, az európai nemzetek újjászületését,' megteremték a renais-sance korszakot.

  • Mi az állampolgárságom:
  • Nigériai vagyok
  • Mit szeretek hallgatni:
  • Hip hop
  • Egyéb hobbik:
  • Dancing

Eaen aorajeffyak még kapbatok : a n-h. Irta Cbateaubriaad. A szeszadónak évről-évre csökkenése budgetünkben fényes tanúbizony-ságot tesz állításunk igazsága mellett. A harmadik irányban a tüz az elnök hi-vatali lakhelyére vetődött.

Az átörökölt s közössé tett osztrák vámtarifa Magyarország meghallgatása aélkttl a kizá-rólag az osztrák nagy-iparosok igényei-nek tekintetbevételével keletkezvén az osztrák a iparczikkeknél nemcsak financz-tiatokat, de határozottan védvámlétele-ket foglal magában, üzen védvám gyakor-lati hasznát kizárólag az osztrák gyári ipar vette, mely két évtized alatt, s az utolsó pénz-váltságig rendkívüli lendületet nyert, miglen Magyarországon semmiféle ipar nem keletkelhetett, mert a pisa védtelen, át volt engedve az oftstrák termékek behozatalának.

Lord Ba-con. Val-bach Mór, tűzoltó ejryleti eiDük. Nagy-Kanizsa, decz. Évenkint tiz, öt-ives füzetekben je lenvén meg, módjában van történetünk fej-lődése fölölt folytonos tájékozásban tartani a közönséget: a mennyiben annak minden vívmányát, fölfedezéseit bemutathatja, is-me; tetbeti,ellenőrizheti.

BfivOK lámpa nj módazerO 1 frt, l. Fenyudoboaoketuleaérek atb araDy-papirbdl 11 drb 1 frt 10 kr. Ha már az eddigi viszonyok elégtelenek, sőt határozottan rosszak voltak, frtnyi költségemelkedés nem íz tekinthető nagy áldo-zatnak a rendőrügyek javiiáaa czéljabvl; de másrészt a megállapított — és meg is méné-keltnek mondható díjazások mellett lebet csak kilátás alkalmas és képzett, valamint megbíz haté egyének nyerésére.

B7» M aaszaassr kó áa Baaa get tad. Béke lengjen poraio! Hogy a társulat mir eddig is sokat tett, ait csakugyan e szövetkezés hozta létre: s ha az elért eredmény annak izmosodását mutatja is, ebből kell ösztönt merítnie fejlő-désére, tökéletesedésére.

I jövedslmeso" üzlet tulajdonosinak a uegeay ta-niiócska, ki ugyan nagyban kelt irigységet — állítólag sok szabad ideje miatt, de tényleg nem igen kerekedik valakinek kedve vele cserélni. A fentebbi sorokhoz kevés mondani vaJóro van.

Csak ha egyúttal áttérünk az iparra, fogunk gazdaságilag is, államilag is, culturaílag is megállhatni mint nemzet Európában; ha ezt most tenni elmulasztják, vagy bukásnak megyünk elébe, vagy vissza kell térnünk egykori primitív és patriar-chális viszonyainkhoz.

Lukács Károly súlyos testisértéssel vádion elleni ügyben ujebbi ítélet hozatal. Walfcwtort, i. TörléDettudásnnk nem egy pontját módosította, nem egy hibás véleményét ja-vította ki, de históriánk mindenik korának ismeretét terjedelmesen bővítette.

Az eredetinek harma-dik kiadana után míc. Juhu Yatp Florlllne-ája. Szerssámláda, 50, 75, 1.

Angol síinnyomalu kápakkel 2 Itt, 2.

Finnország szex randi oldalak szex új dyserth érett forró

Kgéazen borult ég sel jelölt ész- leltetett 39 szer, teljesen derült 0-val jelölt 5- ször. TYirUneimi könyv-tár 13—17 fuz«te. Benictky Irma. Nagy-Kanizsán, ajánlja a t. A Balaton mellett, a keszthelyi vasati állomástól fcl-órinyira fckvó, ugyneverett:. SO -in Oeesea forralom.

Aphorismikból: Szerencsés, kinek sok pénse vau, de sze-rencsésebb, kinek nincs, és mégis boldog. Minden gazda tudja, hogy Shnitlewort vagy Hornsby gépei nem drágábbak, mint az osztrák vagy magyar gyárak gépei, pedig amazok fizetnek vámot, ezek nem.

L 6ti 20 2 Igás lovak 20 0ct. Temze folyó oldalról. Ksó esett 7 napon, hava- zott 5 napon, kod volt 3 napon, égi habom volt én este 10 órakor, dér volt 3 napon. Midőn ezt szerencsés vagyok kijeleu-teni, bizalommal kérem e lap L.

A lap eddigi alak- és árban szinte be-tenkint 2-szer jelenik meg. Koaép légnyomáa: millimé- ter; legnagyobb légnyomás: 6 mm. K-pbmtó min. Keresés a nagyKAR belső adatbázisában:.

Hogy e lap szellemi. Irta Aldor Imre. Király klyllek. OtOdik kOsleniny. Báli Lajos hamu eskü tetei miatti ügyében szóbeli végurgyalás. Ugytviata figyelmébe ajánlani bátor va-gyok a cs.

A saép papír, tissta nyomás és ellegáns kiállítás es albumot joggal a dissmávek kosé engedik sorolni, a miért is igen alkalmas k a-rácsoni és újévi sjándék.

Al eleő rendór biztos ügyköre. Folyj hó 1 én a bellatinczi aradalmi tisztség részéről rasiczai pass tál vadaaut tartatván, daczára az egész nap tartó havazásnak, s a csekély hajlók létszáma- h it képest, mégis 64 db. Es fiainál. A kik ez állomást elnyerni óhajtják, elhivatnak, hogy a nmélt.

Toldy Ferencinek ajánlva. Hazafias tisztelettel Nagy Kanizsa, decz. A tsnitók pedig, kik többnyire szegé-nyebb osztályból kerülnek ki, általában — bár-ha ritkán, miot a fehér holló, imitt-amott kivé-telek vannak — nem tartornak azok közé, kik-nek kincseit a penész lepi és rozsda marja ; ja-vaink többnyire a holdban terülnek el és jöve-delmünk, bárha napjainkban már tetemesen ja vult, legtöbb esetben még nagyon,de fölötte na-gyon csekély.

Az önálló vámterületiek egyik föeló-nve ennélfogva abban áll, hogy a magyar piacz árviszonyait a sajáL igényeinkhez mérve magunk szabalyozhatnók.

Néhány pillanat alatt ezen terem 8 melyek közvetve hozzácsatolva valának, a könyvtár, — kivéve néhány könyveit, melye-ket aikerült kivinni, — mind hamuvá égtek. Varaadon : Haltar gyogyazwreaz. Épen azért legyen szabad e kettős ké-réssel fordulni l a netalán saját gyüjtemé nyében vagy levéltártban levő hazai törté-Dcti forrásokról, régi levelekről, irományok-ról, pecsétekről méltóztassek a titkirí hiva-talt Budapest, vár, unntcia Sárotty Gyula a sírból.

Ez tehát ason tő ke, melylyel Keszthely városa jelenleg mint készpénzzel rendelkezik. MoKfratbatd Orangntang, igen jdl aikerUlt alak, drbja 30 kr. Zaca, íiipöca gyógysx. A lordok teremé igen széles hasonszerüsegben ábhosz-szu, 45 láb magasságú és 45 lábuyi szélességű.

Uf rNku : Bock J. A felttMak a lstanysi körjegysísaigi inslaka. Városi rendőrségünk szervezése. A ki külsőségeiben megtámadja vallását, földhöz sújtja a ködmenyt, melyben édes anyja is benn volt. Még csak azon ellenvetésre kell felel-nünk, hogy Ausztria repressaliák-hoz nyúlna nyersterményeinknél, ha mi iparczikkeit megvámoljuk.

Drehers Bierdepot Gr. Egy külföldi gyermekjitékgyár leboDyoliUsa kőret-keztében nagy választékú gyermekjitékárnk vételárnál 50 százalékkal olcsóbban jutottam birtokába, ezen gyermekjátékok karaCSÜl.

Németh Jóraet zártö rés által elkövetett sikkasztással vádlott elleni ügyben kir. A letétel tölötte hatásos, agy, hogy minden egyes átirat már magában dallamos, könnyen kivihető és hálás salondara-bot képes. A lárma félhétkor kezdadótt és hét óra-kor a rémití elem már az egész épületen elha-talmasodott, ugy, hogy minden remény a meg-mentésre elveazett.

Egyszerű és igénytelen soraimmal nem akarok kiterjeszkedni a nagyérdemu gazdakö-zenaégre, de mint mondám, hogy vele fel akad-tam, az olyan magam formájú deákból a gaz-daságba lépó ifjaknak szólok csak. Minthogy pedig ez ma, a vasutak és távirdák korában Európa közepén nem lehetséges, nincs más válasz-tás, mint komoly elszántaággal véget vetni egy tarthatatlan állapotnak s hozzálátni egy uj helyzet teremtéséhez.

Zóka Károly emberölés-sel vádlo. DoasMJátaaok A 10, 30 kr. A termeszét körívvé. Kél fant.

Shemale kísérők lafayette backpage

Dicsőséges királyunk — s királynénkra! Az ik évben a Magyar Törté-nelmi Társulat fennállásának X-ik évébe lép.

Ez okokból azt tartjuk, hogy az osz-trák-magyar vám és kereskedel-mi szerződést fel keli mondani, sa monarchia túlsó felével ax önálló magyar vámterület alapján kell egy uj kereskedelmi szerződéit kötni. Bécs, BOT. Mvi BldtehermeDtési kötvénj Erréajw dacmabw 1-tfll Vonat hova: asim Or«Pere.

Kn-nek következménye lón, hogy a különböző termelési viaaooyuk BUU a magyar ezukur-gyarak egynéhány kivételével üzletüket be-szüntették s a kincstár és a mezőgazdaság is egyik nevezetes jövedelmi forrásától foszu-tott meg, mely külön vámterület s alkalmas adórendszer mellett szép virágzásnak nézett elébe.

Egy ember ereje és buzgalma ezen eredmény előidézésére elégtelen. Kelt Peeten, a MagvarTörténelmi Tár-sulat Itt is ét ÍOkép itt a tnegatlspodás hátrányos. Hajgató Sándor. Oly tárgyak vettetnének ez nton adó alá, melyek a világ minden népé-nél a legjobban képesített adóalapnak tartat-nak, mert nagyobbrészt a módosabb osztá-lyok álul fogyasztatnak s mindenki által csak akkor vásároltatnak, mikor az illetőnek pénze van.

Nem, iaUfietiire nem!. Vallás és tudomány. Legnjabb képeakönyvek, aaOveg-cel vagy anélkül 6. Az önálló vámterületnek felállításából még nem kö. Egy földgömb 3U. Olyan a láur, nini a tarait virága : Minden lepke caokot kinil ajkára Hejb.

Mf, iája laftuaut. Szükség tehát, el-odázhatlan szükség, hogy e szövetkezés fej-lődjék — még pedig a közönség részvétele által, mely hivatva van a szellemi és anyagi gyarapodás eszközeit szolgáltatni.

Qat FibM £. József császár vagy egy ember-barát a trónon.

Ai állatok éa növények életéről IV. Gyakorlati Httés. Willingthofer Lipót és Magaaháii János erőszakos nemi közösülés-sel vádlott elleni ügyben szóbeli végtárgysláa.

Magyarország és Ausztria között, me-lyek gazdasági viszonyai oly teljesen kü-lönbözők, vámközösség helyesen nem is kép-zelhető. A merész tolvajnak kipubatolaaa — le- hetetlen. Billentyna trombita 5, 15, 90 kr. Magyarország mint tisztin földmivelő ország meg nem áll-hat, mert nem bírja el egy modern cultur-állam költségeit.

Lelkiismeret a legjobb biró, kit sem péoz meg nem veszteget, sem áiuitáa el nem altat. Követte ezt azépesároa, talpraesett felkö ssÖntések megelőzésévé! Kiocatári illaUk nindaa i«g7M birdttéftért hfl!

A Warlords fanatikusok minden bizonnyal Titkos találkozások lány piroi őrömmel fogadják majd a World Of Wonders-t.

KOasOoet aa eddig beandnk nalyseu bizalomért a mintbogy ami a leajkoaelebbi nj kiacrzoláai réa.

Kifejetbetetlen örömet szer-zett, midőn oly szép, s értékes lovaim felgyó-gyulásához nevesettállatorvos ur reményt adott, rövid idő alatt lovaim épségét, egészségét riss asaáilitva, mint előbb, ugy használhatóra. Laky Kristóf 5 frt, üróf Hugonay Kálmán 2 írt, Dr.

Régi ido óta Vucs-kic« János ur b k rsjezárj Aval adta siphooou-kint. Szerencséé véletlen nek köszönhetni, hogy a könyvtár némely drá-g» gyűjteményei és a köoyvek javítások végett oly terembe vitettek, mely a tűzelemtől men-ten maradt Ez idó alatt, egy más menete a lán-goknak a k6«0s kamarák gyűlési termét tá- madta meg, melynek kertjei a Temze hullámai ban fűrdenek.

A magyarországi üzletekre vonatkozólag Schumacher és Becker igazgatók kővetkező felvilágosítást adják : A Titkos találkozások lány piroi üzletét a Frankurii teljesen újjáépíti, mely munkáját már meg is kezdte, képviseleteit reorganizálja és arra törekszik, hogy M ország minden helységében megtelelő képviselettel rendelkezzék.

S a mit az egyesek és osztályok veszí-tenek, maga a nemzet összesége szenved alatta. Stnraenejfer Q. Taaaitáiall: Pasait J B.

HirU aejiu- iyógy tarában. Helyi kink. Miathogy ép a bagatelflgy nem tisz-tán belyi ügy, de általánosan kiránt oly va-lami, a minek megoldása után epedre 9Ó-várog az ország minden zugában lakó hon-polgár, ki az állam iránti polgári kötelessé-get teljesít, Tárra Tárja, kogy elvégre a gyors igazságszolgáltatás napja jöjjön el.

Múk lal, észszel, egy és ugyanaz. Weiafeld Jakab és társai oalassal vádlottak elleni ügyben azóbeli végtárgyaláa.

Ezen rendkívüli közgazdasági előnyök mellett nem szabad felednünk, hogy finan-cziáink állapota is sürgősen meg-követeli az önálló vámterületet, nemcsak azéi t, hogy a törvényhozás szabad kezet kapjon az indirekt adózás körül, ha-nem azon közvetlen haszon miatt is, mely a kincstarra háramolnék, ha az összes Ausz-triából és a külföldről behozott árnfegyasz-tást, melyet az 1H73 ki statisztikai hivata-los számítás millióra becsül, megvá-molni lehetne.

Szász Károly. Az oly jó névnek öiveudő CodiX Patriusboz épen ezen kirándulások szolgál-tattak igen sok anyagot, a Zichy Cndex há-rom, a család seniorának pártfogása alatt, megjelent kötete pedig történetünknek ne-vezetesb forrásai közé tartozik. Helyi hírek. Lfikanakn feirrrerek 1 frt, 1.

A készpénz. Vidéki kereskedőink is ezen Bécsbe köz-pontosított előnyök folytán arra indíttatnak, hogy Bécsből s nem Budapestről szerezzék be áruikat. Mozgatható, röpködő karács unfa- angyaJolt, 1 drb S0 75 kr. Igen sok függ attól: a nemzet mit akar s komolyan akarja-e, mit helyesnek itél?

K beszéd számtalan harsogó éljeozés által szakittalott félbe, mi a befejexéaül történt fel-köszöntésekre a végtelenségig fokozódott. Miért az élet, habogy halni születtünk, s miért a halál, ha élői V Hogy felfogjak rendel-tetésünket!

Kz által vált lehetővé oly kiadványokat tenni közzé, melyek történetünknek eléuilhetlen forrásait képezik. A hazai iparnak tönkretétele, s a ma-gyar píacznak osztrák árukkal tökéletes el-árasztása végre eredményezték, hogy M a-gyarország kereskedelmi for-galma a legnagyobb mértékben passivva Ion, azaz, hogy a hivatalos adatok szeiiut Magyarország osztrák és kül-föidi arukban évenként sok millióval többet fogyaszt, mint mennyi értéket maga kivisz.

IS nov. Hajt okos a taomúd, bár tudod as anyagot. Ezen idő aiatt életrevalóságának, hasznos-ságinak, sőt szükségességének annyi jelét adta, hogy bátran hivatkozhatik múltjára.

De mint földmiveió állam sem áll-hat meg; ha oly kapcsolatban marad, mely-nek következtében nemzetgazdasága évről-évre inkább és inkább eladósodik s maga az öröklött föld is külföldi hitelezők kezeibe kerül. Karácson-tombola-nyeromí oyek, 50 éa darab caak 10 fi.

A karac. Nem osztom végül Gábelics ur azon nézetét, hogy a bélyeget nélkülözni lehessen, mert ez által az állam rövidittetnék meg, egyedül az igazolt szegényeket menteném fel a bélyeg előlegezéstől, de minden esetre az adós felet végrehajtáskor már annak megtérítésére kötelezném.

Kisotári iü. SO clafáDE Wállitámbu Levélb«li negrentlfiléSek gjorwi ét pontosan atáa-vítal meüett eukSuiltatlwk. Honnan van ez? PaUiknn die hOfliche Anzeige zn m«chon, dass ichin G r. Hint a n. Mindezen előadott okok alapján, mi az önálló magyar vámterületet nemcsak károsnak és veszélyes-nek nemtarthatjuk,hanem egye-nesen szükségesnek, jónak, kivi-hetőnek és hazán kfel virágzásá-ra nél külözhetlennek ítéljük.

K, 3 írt. Aa itt alSaore4t27 darab tyonyorl ie eajiauai aj jilikssert ecrlltb viv. TiDűiyi ttimtir.

Ausztriában e vámkérdés hónapok óta trós izgalomban tartja a kedélyeket s nyi-latkozatokra indítja a kormányt, a törvény-hozást, a testületeket és a népet. Satv mabb 50, T6, 1, 1. A mindennapi életből. Készben egyhangúlag,részben azótcboséggel meg válaaztattak a Ursas kör elnökévé: Bothó Im-re ; jegyzővé: Varga Lajos; ugyószszé : Len-gyel Lajos; konyvtárnok és pénstárnokká: Lu vak Ede; háanagygyá: Bogyay Ödön urak.

Anatneriu-szájvíK Dr. POPP J. Ezan keaaltaaény a lanalrt friaaeaégát éa tiaataaágát fentartJA, azonkivttl a fogaknak nófaháraéget kolcaöuoa aaok romláaát m«g-akaaályozaa éa'fogbnat eróaajti. Elófltetési iraifrt Tehát egy-egy dalra körülbelül ö kr.

Ha pl. De nemcsak, hogy Magyarországon gyárak nem keletkezhettek, s ha keletkeztek, megbuktak: a hazai kis-iparosok ,az u.

Orlay Soma. Áll-e ez ellenvetés? BoruMotloa loTsUk eaik iaviort mnnkatár-ttllol fofadtatBak ol. Sport és iskola: Most a kutyákról már anyakönyvet sorba ve-séinek S országos kongressorvoslandj' a bajok ; Oh, boldog kutyafaj, ha bajod származnék be-lém is Nem bánnám!

De a kuta-tások alkalmával eszközölt tanulmányok mégis leginkább a társulat folyóiratát, a ,Századok'-at gazdagították.

Egy Lloydbajó Várna és Konstantinápoly közt teljesen el veszett. Hány család órzi leveles ládájában mattjának, s magának a hazai történetnek is egy-egy fémes lapját?

Ösatesen: frt. Ezt megtudni, á körvéle-ményt kitapasztalni csak ngy lehet, ha azok, kik valamely eszme mellett küzdenek, sora-koznak. ViUgtalao dalsok- a. A f o-gyasztó érdekében tehát a közös védvám nincs, mert az sok iparczik-ket olcsóbban vásárolhatna, ha önálló vám-terület mellett a külföldi vagy osztrák áru olcsóbb finasczvámtétellel rovatnék meg a magyar határon, mint minővel most a kö-zös véd vámtétel szerint megróva van.

Hogy Gábelics ur a 48 órai elintézést mint értelmezi, azt nem tudom, mert mint gyakorlott egyén nem védelmezheti, hogy a bírósági megintés, illetőleg a kiküldött fize-tési meghagyás 48 óra alatt a panasz be-adásától már kézbesítettnek kell lenni ugy, hogy a kézbesítési iv is már beérkezett, mert ezt a távolság és számos esetben a nem várt akadályok lehetlenné teszik, ha-nem igen ugy, hogy a beadott panasz, a pa-naszt felvevő bíró által 48 ora alatt már elintézett legyen, t.

Végül pedig, midőn sok ily gazdát kívánnánk édes hazánknak, s ennek minden egyes városa és k ősségeinek egy úttal azon óhajunknak aduuk kifejesést, hogy Beischl Venczel urat as ég hatalmas ura a haza, it emberiség és Keszthely v a.

A szeszgyártás mezőgazdasági iparát is az alacsony gabnaárak daczára nem vol-tunk képesek törvényhozási helyes intézke-dések által ápolni, mert a vámközösség foly-tán a szeszadó szabályai az osztrák szesz-gyárak termelésének kedveznek a magyar ipar rovására. A helyes ti- siony két ily állam kfat.

Laurent F. Innsbrucki és Salzburgi 20 írtos sorsjegyek. É négy füzet tartai-ma: XIII. Harang a. I Egy kéazdlet báb-bator fényezett t aodronyfonatból. Kohn Gyula I aorinbargi is diaami tárából íjje lamtx ajáalja nagyiiarl kiállitáaát M újévi tár falúak, 1 laaryaúnU lajaagjobb válaaatéked Ajánlja gaadagen felszerelt urak- böl.

Minden belföldön termelhető czikkre vetett váia védvám természetével bir, a mennyiben a külföldi árut a vámtétel össze-gével megdrágítja, s a belföldi termelőnek a piaczot a váaunta határáig biztosítja.

Ha most azon időt, mi- dőn 13 évvel ecelŐtt Keischl ur a bíróságot át- vette, s városunk csakis a frt, 68 krnyi Fehér György féle alapítványával rendelkezett, a most történt átadassa! Mert minden forintot, melylyel a védvám folytán az osztrák gyá-ros drágábban adta nekünk czikkét, a ma-gyar fogyasztó fizette meg a nélkül, hogy a gyárosok nyeresége az országban megmaradt s adoképességünket növelte volna.

Mozgatható, röpködi karácsonfa- aDgyalok, 1 drb SO, 75 kr, nigjobbak 1 frt 5U, mag nagyobbak í frt 50 kr. Három nagy allegóriái képlet tablean " jelzi: mig egyik a vallást, másik a lovagiassá-got, — harmadik a törvényt.

Másod, kiad. Életünk egyik legnagyobb áldása a halai.

Központi chvteauguay kísérők backpage com

Buda-pest, mint az ország természetes emporiuma a közös vámterület folytán elesik azon előny-től, hogy z külföldi ezégek bizományi lera-katokat telepítsenek ide s ennek folytán Bécs-csel, mint világ piaczczal nem versenyezhet.

Nagy-Kanizsán, Az Ausztria és Magyarország között íennállo vám- és kereskedelmi szerződés lsiii. Egy dobba 30 kr. Távoli találkozás as ellenséget kibékití, az ismerőst baráttá, s a barátot testvérré teszi.

Ö Ö b lakilleimények: 1 kapitányé frt, 2 -1 biztosé, á frt. Ausztria élelmi czikkekben és iparanyagok-ban ma is csak azt vásárolja tőlünk, a mit mástól olcsóbban nem kaphat, ellenben mi oly gyártmányokat veszünk Ausztriátúl, me-lyeket másunnét jutányosabbun szerezhet-nénk be.

Erre elnök a közgyüléat feloszlatván, a tagok is az. Irta Tennyaon Alfréd. Honfi J. A tfelfljryeltt reformja, á koiokt. Ausztriá-nak a nagyobb tőkemennyiség, az o.

Valódi sikerrel azonban csak ugy fog ta-nulmányozásakosxoruztatni, ha mindenek előtt: egyidejűleg nem fog sokféle Bzakmába. Hozgái a naprendszerben slb. Ddoiáaát; több nőt ájul-Un vittek ki. Mité XI. Ambrtta pipa : ÁgoU S Sa. Ciin: E. Bécsben, ItotaeHthurmistrasse, Kr. J0 Legfinomabb ivajcii él franczia rajzeazkoiök 1.

Balázsi Elek és társsi rablógyilkouágsral vádlottak elleni ügyben foly tatólagoa végtárgyaláa.

Következett erre még számos magyar és németül kevert előadás, melyek közül Bichler Alajos, Heimler József uraké birt kiváló füsse-resettséggej. Dominajátikok 6, 10, 20 kr. I fél «m. Ou kereskedelmi politikát kezdhetnénk, a minőre-nekünk van szükségünk, legyen az szabadkereske-delmi vagy védvámos.

Az ön-álló rá msorompó felállítása te-hát nemokozhat magában Téve drágaságot; az árakban beállfcató Tál-tozás attól függ. K«en sorajitík S33« ny»rSeain. I Legnjabb kepeskSavvek, szöveg-gel vagy anélkül 6, 10, 20, 30, 40, 50, Nagy válaaték táraasjátékokbiil, S — 10 asemélyre, legfinomabb 50, 76 kr.

Osatt Wlttenól! S végre ne feledjük, hogy az ál-lamjogi kapcsolat, melyben élünk s az érde-keknek a szomszédság folytán kifejlődött szövevénye nem engedik, hogy a két nem-zet önzését odáig vigye, hogy oktalan bo-bzubol a saját kárán is a másiK kárára törjön.

Billaatyla traablta 5, 15, 09 kzt B v6a láava aj módazera 1 frt, XMt, 2, 8 50, 3, 3. A karíeaoid eaibar, «r». Attila hnn király története. Anagy teremben frescoképek ábrázolják Ethelbert keresztelési ünnepélyét, ik Edu-árdot, amint a teraszaiig lordre de jarretieres rendjelét a fekete herczegnek átnyújtja, — Henrik gallifi herczeg elfogatass, a fogságbai ve-zetését a gaaoognei iSrvénybiró megsértéséért.

Singer Leo- pold ur helybeli papír kereskedő, szíves volt 7 irt 18 krt, — melyekkel a lüjoltó egylet néki vásárolt irodaszerekért tartozott — ajándékké- pen as egyletnek átengedni.

A romboló veszély közepéből semmit sem lehetett kiragadni, nem a nagyszerű szónyegeket, melyek Erzsébet királyné korából hsjó utküzeteket ábrázoláoak, nem a v6r5s bársony trónt, hol a tejedelmek parlamenti gyűléseiket megnyiták, nem a gyap-jn kéaritményi széket, melyen a Lord kanciel-lár elnök ült, nem aselyem Umláskarszékeit az érsekek, herczegek, és püspököknek, nem a könyvtárat, — miután a tetőzet sietve szörnyű roppanásul Ssszeroskadt.

És melyik magyar volna az, kit hazájának tör-ténete ne érdekelne s annak emelésére ne volna hajlandó a búvárnak átszolgáltatni az arra szolgáló anyagot.

Fogadja tmtelt barátnak eeaivol figyelméért háláa köszönetünket. A boltozat pla-! Ujdonságnl ajáoli csök. Mindnyájan szenvedünk tehát a vám és kereskedelmi szerződés következményei alatt: állam, mezőgazdák, kis iparosok, nagyiparosok, termelik és fogyasztók egy- aránt, sőt még a kereskedők is, mert u áta-linos nyomorban minden üzlet pang, vevőik elmaradnak, s a pénz drágasága lehetlenné teszi nekik az üzletben koczkázUtni vagyo-nukat.

Vizfényflveggoljók aokssuroi sugarakkal 1. Deczember án. A midőn tehát Keischí Vencsel urnák e nagyszerű gaz- dálkodása- és megtakarításért a nyilvánosság terén köszönetet szavaznánk, egyúttal óhajtjuk, bár a közpályáról történt vuszaiépését s legkö- zelebbi alkalommal megváltoztatná, B szeretoűk őt ismét városi tanácsosárak sorában láthatui.

Míg a felsőbb iutÓKetbeli tanítóknak ren-desen csak egynéhány tárgyat kell tanítania, a népiskola tanítója köteles ennek valamennyi tan-tárgyait — a bittant, a történetet, számtant, ter-mészetrajzot, természettant, éneket stb.

A trón átellenében van az újságírók karzata, ez alatt közvetlen a közönségé. Die Waeht am Bawin ostáUáTal egyltt csak 1. Iá- tól ssinle máj.

És igy araim, nekem is legyen szabad, érzeteimet izavakba Ölteni és reményiem, hogy türelemmel végig fognak halljratni.

Ugyanaaok az itteni raja. Lilienfeld Testvérek, állampapír tilete Hamburgban. A vámpolitika, a mennyiben a vámta-rifák megállapításában fekszik, a külön vám-vonal felállítása után függetlenül határoz-Utnék meg az ország iparképessége, fogyasz-tási igényei, az aruk természete, a kincstár erdekei s az Ausztriával kötendő kereskedel-mi szerződés compensationalis és politikai tekintetei szerint.

Olvasási dij havonként csak 50 kr. Kgy a. Mindenek előtt a neveléstannal kell kiválólag foglalkoznia, mert a kí az embert ne-velni akarja, annak azt mind két tekintetben, testben és lélekben tökéletesen kell ismernie.

Repüli lepkík, haj Suonaifil «1-HM Bv«eböl. Lebauott a eaipkebokor Uv«le ; ürea a MIT, mikor btaéf ninca vslo. AtláUzo avefdiiik, makkok vagy fSldioprok, 1 ikatulya ÍJ drbbal 75 kr.

A nagy hódítás tehát, melyet az osz-trák gyáripar a múlt évtizedekben a magyar piaczon tett, a magyar városok rovására, s a fejlődő polgári elem megrontásával járt; a haszon pedig, melyet a kis-iparosoktól el-vett, az országból kivándorolt. A köagyulés egyes mozaaunuiról ír-hatjuk a következőket: Mindeneké úit az okt.

Az estély egyáltalában Singer űr szavait nagyban igazolta; az egvit-t maga életrevaló; kezelési ereje kitűnő és miyagi helyseié megle-hetős jó. Két tényező kívántatik ahoz: az irók és közönség szö-vetkezése. Még nevezetesebb hátrányt szenve-dett a magyar állam pénzügye és közgazda-saga az alul, hogy a hazai törvény-hozásnak kezei kötve voltak a közretett adók rendszerében.

Irta Macaulay T. Ang furditotta B. A Talmndzsidó. A homlokzat a Temze hosszában terj'. A nag -kanizsai fiatalság társas köre f. Pesti Napié' vagy a. Domindjátékok 6, 10, 20 kr.

Mem akarunk magasabb védvámot ön-magunknak fizetni, mint a milyeneket ma az osztrákoknak fizetünk, sőt mindazon czik-keknél. A teleltetési rend, vagy tábla, a jó gazdá-nál oly múlhatatlan szükséges, bogy mig ez nem kész, igazán nyugott nem lehet, ámbár bízik a TÁRCZA.

Rendezi a nemrég megalakult nagykanizsai fia- talsági társaskör. Caak SO ltr. Igen tetemes, évenként milliókra menő kárt uenved a magyar kincstár továbbá a fogyasztási adóknál ésállammo-nopoliumoknál, melyek nem képeznek közös jövedelmet, de a vámközösség foly-' tán, osztrák sör és cinkor, de sót szivar és só is tömegesen hozatik be Magyarországba, melyek ntán a fogyasztási adót a magyar polgár az osztrák kincstárnak fizeti.

A lagjobb fogti«atltí ia ed. ÖOütrt, 4 20 rendőrszolga, á frt ín. Hisszük : hogy ugy a hölgymint a férfi tagok is a kitűzött nemes eszme megoldbatáea cseljából teljes számban fognak megjelenni. Családi könyvtár. Jobblétre szende- rült Mihály J. Endre kedves tagtársunk iránti tartozó kegyelet illő lerovása cxéljából a.

Tapasztaltuk, hogy a lap szellemi te-endőiben a kiadói munkálatok hátrinynyal vannak, a lap pedig előfizetések és hirdeté-sek szaporodása által emelkedik, kénytele-nek vagyunk a szerkesztői és kiadói hivatalt egészen elkülöníteni, ennek folytán a szer-kesztőségi iroda marad az eddigi Takarék.

Dsembsr 5 töl deczeaiber llsj UrjfiTet U- v. Nyugalmat esdleni ru, nyugalmai ab! Ha azért megniratott ifjú barátom a te-leltetési Ubla elkészítésével unt én, regjén egy papirost, vegye elő a mulhatttlao szüksé-ges, azt nem is te«em fel, hogT nincs" zseb-könyTet, a hol irva kell lenni a gazdaaágban megtörténteinek, bzámitss össze, hogy bány szekér T.

Ha ez megvan, hasonlítsa, illetőleg szá-mítsa ki, hogy széna értékbe mennyi takarmá-nya van, azután tegyen számítást, mennyi kí-vántatik naponta egy ökörnek, lónak, borjú-nak, csikónak, gulya marhának, birkának es báránynak?

Moháét, Dombóvár ifuuatbó. Terttéstetisme 8 e fc m i é t Boldinártol.

A közös vámterületnek ilyetén ketté-választása ájul nem czélunk megin-gatni azon állanijogi'viszony t, melyet Magyarország és Ausztria közt az lsK7.

A barátiig nemes lörzs, melybe különféle ágak ojtvák. Zichy Kde 2 kötetben kiadja Gr. Thursó György Ittvelmt. Ennek alapjában van felállítva a trón, három lépcsőzetre emelve, s a góth mennyezet királyi czimerekkel.

Feleség baton rouge felszarvazott

Alulírottak egy, a fővárosban tartott értekezlettől megbízást vettünk, hogy az ön-álló vámterület híveit az országbán nyilat-kozásra szólítsuk fel, hogy igy közvélemény képződvén, a kormány és az országgyűlés a lemzet véleményéről e fontos tárgyban tu-domást vehessen.

UittantitiH »». X1IL fluet. I RepOlS lapkék, baj tgotaaign ni- Ol folan-atiara. Az egésznek szerkezete és építése még mai napig nincs véglegesen befojezve s már eddig több, mint 37 miliő frankba került,noha a kiadás csak 18 miliő frankba számíttatott, mely magá-ban igen suk összeget tesz.

Való, hogy a magyar vámsorompók felállításával elérni akarjuk"~a létező magyar ipar, a hazai nyerstermények alapján életképes fejlődésre al-kalmas iparágak és nevezetesen a mezőgazdasági ipar felvirá goztatasát mérsékelt védvámok által: de ezt nem egyik vagy másik néposz -tály, sem egy vagy más vidék, nem pusztán a városi lakosság érdekében, hanem miuden osztály s főleg a mezőgazdasággal foglalko-zók érdekében, a haza érdekében, a nemzet jövője érdekében kívánjuk.

A gulya marhát, ménest, mely a réte- kentengeri földeken is elélősködik deci. Tehát frtul több az eddiginél.

J»bn Vate P rompto-AllT Á lrsgmegTÍ1gxntl«l»b fogfajini g. A vestminsteri apátság részéről fenyegetve lőnek az igazságügyi épület termei, honnan az abla kokról székeket és a levéltár tarulmát hányták ki, s már is vestminster nagy teremét ostrom-Iá, mely oly szép, és gazdag történeti emlékek-ben.

Gyermekek, örüljetek! Olcaó könyvtár 12 — 14 fü-zete. A nagykaniMal takarékpénztár Kis nemzeti : mixeom At ' osjdottol koruntg. A folindoláa naak akkor asünt meg, a midőn Mayol lekötött fftrel a köcöoaég elűtt ajra megjelent, iszonyú esését alig vevéa txámba,gyalog ment hasa lakására- Mayol előbb betUasedÓ volt és több páriái nyomdában dol-go«ott: Paplrsseletek.

Kaphatok: Kagy-Kaaizaáo : belua Jóaaef gyógyaae. Pukák éa kardok 20, 30, 60 kr UOropaka fegyYerek 1 Irt, 1.

Megkéreltünk annak köiléeéro, hogy közbejött akadályok késleltetik a meghívók «zéiküdl»''l.

NtptiDitík Évkönyve Ilik év. Kapható ma4rana! Más vámpolitikát követel az egyik mint a másik, s az erősebb fél érdekei lé-vén tulnyomóak, a szövetség mindenkor a gyöngébbnek gyarmati kiaknázására és gaz-dasági függésére fog vezetni.

De a módot és eszközt éhez az irók esak a közönség szövetkezéséből meríthetik. Ars e tnunk-oak 60 kr. S oly kereskedelmi politikát folytathatnáak, melynek alapján lassanként megjavulna kedvezőtlen keres-kedelmi mérlegünk s a készpénz rengeteg kifolyása hazánkból megakadályoztatnék.

Hosszas fáradalmas kutatás után a tűz-vész okai tölött a kormány elhatározá, egy nj palotát építeni, mely nagyság- és nagyszerűség-ben fölülmúlja azt, mit egy éj tökéletesen meg-semmisített.

Miut inam, hogy s« itj»k kedvéért — lássák a telelletéai tabellát. Kévszerint, hogy a földbirto-' kos, ki buzijáért ma ezer forintot vesz be, s Ét összegen bizonyos menyiségu portékát pisiről, ezentúl kevesebbet szerezhetne be. Hogy akar megállni Magyarország felszaporodott terheivel vállán s hogy akarja megfizetni adósságait az ipar tőketeremtŐ ereje nélkül, mikor nyersterményeit nem értékesítheti ide-haza s nem adhatja el a külföldön, mert a távol országok olcsóbb produkeziója leszorí-totta a piaczokról s a fölemelt földadó egy-szerre megdrágítja termelését és csökkenti a birtok értékét.

Angol aiinnyomatn képekkel S ftt, 2. Ai ünnepélyt fgyik fiatal, szép reményre jogosító erőnk, Neumann Vilmos or hatásos és ssellemdua megnyitó beszéddel nyitá me;, mely-ben annak értelmét, lényegét tapintatosan és körülményesen mutatá be ésa jelenlevők mind egyikénél a ssándékolt hatást bieujsitotta.

Nem tudom zene mit akad Titkos találkozások lány piroi a Complex.

Firaktár: Müller Albin vegyésznél Brünnben. As éa raktáromban váaárojtakat kijavi-tásra elfogaaom. Qlt, megtartja a b' a j a t, a aakál t erod'ati izapaégeben U erejében, altávolltia a bajkorpát aa nj baját ad'a kopásának, gyogvitja mir.

Mikor Baghailocta Jinoa a ogaigban. Ugrás a menühöz. Kelt Lotaayén, deosember 3.

S miféle repressaliákat gyakorolhat okszerűen Ausztria anélkül, hogy önmagának ártana vele? Illő, hogy Magjaiország közönsége is tájékozást sze-rezzen magának az iránt, mit kivannak ér-dekei 8 kifejezést adjon követeléseinek.

Mi-aaor B-azor A nyereménvak kifisetése mindig az állam Jótállása mellett pontosan eszközöltetik, mely nyereménvek érdek. Ugrás a keresődobozhoz. Ferner macbe icb das k. A aatáa blaonyoa. Következett ezután a kór ' alapszabályainak átvizsgálása és némely pont-jainak a megváltozott viszonyokhos alkalma-aott átváltoztatása, lényegesebb módosítások azokban osakis a tisztviselők és igazgalú választ-mány tagjai számának leszállításával tétetett.

Roalettjitek jit-ktarvvel, egeaa társaaágukat mulattató, 1 drb 1 frt, 1. L tagjaihoz! Farkas Andor ember-öléssel vádlott elleni ügyben folytatólagos vég-tárgyalás. Igenis, ellenezzük az osztrák védvámok kiterjesztését Magyarországra és még inkább azok szándékolt felemelését, mert ez egy Magyarország összes lakóira kivetett uj osztrák indirekt adóval felér.

A varrógépek havonkénti reszletfitetécekre is inisit- Utaak. Nagy-Kanizsa, A választ- mány.

Az első otí-tálybeli taoitó azonban talán azt véli, bugy a. Plichta János osalasaal vád-lott elleni ügyben végtárgyaláa.

József 10 frt, B»rto« János 2 frt. Egy földgömb Takaros bábazoba tárgyek 10, 20, 80, 40, 50 kr. Sikerült e lap eddigi szerkesztőjét la-pum vezetésére továbbra is megnyernem, ki független állásában, mint tapasztaltak, oakis a lapnak, a megyének áldozza fel min-den muukaerejét, minden idejét, nem for-gácsolja szét azt semmi hasonlesésböl sem.

Karácson-tombola-nyercménjek, 50 éa darái eaak 10 frt.

Újhold masszázs terápia layton

De n cím csak az iskola, hanem saját maga érdekében ftetn szabad a tani tanuk önképzését elhanyagolnia, mert sarkalatos fOtényezO ai, mely által kivívhatja aton küzbecsülést, meiy öt jogosan illeti, de melyben eddig nem mindé nüttrészeeittetik.

Ha, Kpirus és Kandiában is kiütött a lázadás. Drehcrs Bierdepot Gr. Legújabb nagy tóke-sorsolás. Akkoron bár osak az egjlet t. De nagy kárával volt a vámközösség ét az onatrák iparotokiuk adett védvám as összes magyar közönségnek is, mely mint fogyasztó leginkább az osztrák árak véte-lére volt szorítva.

Ha a város jó hivatali qnalificatiókat kí-ván és a hivatali állásokat olcsó licitatió 'ár-gyáva tenni nem akarja — °?

Volt, - de. Pilhofer Imre és tár-sai hamis okmány készítéssel vádlottak elleni ügyben azóbeli vegtárgyalás. Ilindvnkinek különb figyelmébe ajiolutik Dr. Egy csomag ára 59 kr. Legyen szabad bizalom- mal kérnem mindazokat, kik e lap anyagiállapotában évról akár előfizetési ,!

Harang ea kalapács játékok 10, 15, », 80, 60, 80, 1 frt, 1 frt 50 kr. E lap 1S Szép idö egy vidéki lap életében!

Nincs oly szegénység, melyben as ember boldog, s oly gasdagság, melyben boldogtalan nem lehetne.

Popp J. A fogakat oly azépea tisztítja, bogy annak naponként; liaaa-aálata által namcaak a közonaégea togkS eitávohtutik, halnom a fogak' zomáocaa és 6nomaága ia mindinkább tokéletesbul.

Kerkapoiy Amália rinutédea anyja, özvegy Hegedűs Józsetnész. Most arra vagyunk kíváncsiak, váljon u uj vállalkozó stinte leaaállitja-e egy krsjezárra, mert akkor Vucskica barátunknak ingyen kt-tl adnia a szódavizet. A nagy kanizsai vadásztársa- ság decz. A boltozat kü-lönböző királyi águk Orszász, Normand, Planta-genet, Tudor, Stuart és Brunsvickok czimerői-vel ékitetuAnglia története itt meg van egészen, folytatva van az a — festmények, üvegek éa szobrokban.

Ha például az alany csőn tár, a ha-son nemű tesivüreetilés virulni fog, ellenkezőleg elcsenevészve kihull. K araceo nía-l á m. A nagy-kanitsai mfiked veló-lársaaag n.

Szí k. Nemzeti Hírlap' szerkesztőségéhez. Egy palack 50 kr. Akkor — elte-kintve a politikai okoktól s az azóta meg-változott gazdasági helyzettM — » magyar iliaraférfiak beérték azatl, hogy áz ÜL és XVI.

X tapasztalás bebizonyította, hogy eme vánuxSvetség Magyarországra nézve : felette hátrányos.

KobJing Ágost. Ipari nyers-anyagok vámmentesek, saját gyárainak ér-dekében ; a gabona is saját fogyasztói érde-keben az keli, hogy legyen; állatokat és bort ép ugy akarnak ok tőlünk olcsón venni, mint nekünk érdekünkben áll ez árukat ne-kik eladni. Az irók szövetkezése azért szük-séges, mert a tndás rengeteg birodalmából egy ember csak egy részletet Síelhetvén fel u egéatnek arányos mivelésehei a helyes és Ezélszerfl munka felosztás oélktiizhetlen.

Tlaennegyedli évfolyam. A várakozó, másként költők tere -me, diszitve a legjelesebb költők müvei szöve-géből kölcsönözve, Chsucer, Spenzer, Schikes-peare, Milton, Popé, Valter Scott, Byrontól. Nem tártunk tőle. A birkát decz. Ily hadviselésben Ausztriának sokkal több veszteni valója volna, mint nekünk.

R6tHd hírek. Jitekdobozok, básiszer, botor, kato-nák, Tarosok Tsdászatekkal stb. A vasutak kié-pülvén, az osztrák gyári terményeket olcsón elszállítják mindenhova az országban, hová azelőtt el nem hatoltak, s a varosokban a kis iparosok tömegesen elveszték kenyérke-resetüket a nélkül, hogy módjakban volna munkaerejűket a nagy ipar terén érvényesí-tem.

A bizotwag eljárása helye-seltetvén, fáradozásaiért jegyzőkönyvileg elia-merés szavaztatott. Asirt kéretnek biwlontfliexfn alul irt Tíligismtrt Ci ígbci fordulói, a.

Igazságtalan a közös vámjö-vedelmek quutaarány szerinti i megosztása, mert a fogyasztás nem az I adomennyiség, hanem inkább a népszám sze-rint becsülendő. Mi történjék akkor, hahogy a meg-intett fél, ki egjfigyüségénél fogva Gábe-lics ur által helyesen javasolt 8 napi ha-táridő alatt felhívási keresettel nem élt, és semmiségi panaszt sem nyújtott be a törvényes idő tartam alatt, csak akkor ve-szi magát észre, midőn már a végrehajtás ellene folyamatba tétetett, mert már ekkor sem felhívással, sem pedig az ügy érdemle-gére nézve semuiiségggel sem élhet, igy neki okvetlen fizetni kell, még pedig oly összeget, melyet már akár maga, akár el-dode panaszttevónek, vagy annak jog-utódja r.

Időnként egyes részleteket kozleni f. Uílakt kt híM u u t Kiét. Kanizsán, decz. A magyar zsidó magyar honfiaágra, állam-polgárságra tart és tarthat is igény L Hossza évek után elérte végre a kor ha-ladásának legfényesebb, legmagasstosabb diada-lát — as smancipatiot.

Midón Gábelics Imre nr a. H azánknak hét vidékén tartott nagyobb mérvű levéltári kutatásokat erre szánt ki- : rándulásai alkalmával, 8 történetünk rejtett kincseit oly nagy mérvben hozta napfényre, hogy ai a legTérmesebb várakozást is fölöl-multa.

Hol pedig még ily viszonyok vsának — és ojrTan ki akarná tagadni, hogy ilyenek mind ekkoráig léteinek? Ezen múlt nagyságok mellett az1 építészet ha-gyott helyet a jövő nagyságainak is, egy egéss karzata az alapzatoknak várakozik a státus ki-tünóbb embereiDek szobraira, kiknek a parla-ment fogja meghatározni ezen szobrászati ér-demet.

Kun külftnt-eo aulíd aonoliarban mindenki arndeti «or«j«. Hazánkban a közfigyelem e nagyérdekQ vimkérdésre van fordítva, mert mindenki meg van róla győződve, hogy a léiezó szö-vetség Magyarországra nézve telette káros o hogy a kérdés megoldásának módja nem-zeti jövőnk gazdasági és pénzügyi alakulá-sm döntő befolyással lesz.

HaugusUtáa, üyürfi Ivántól. A magyar nyerstermények könnyeb-ben találnának külföldön vásárt, mint az osztrák gyártmányok, ha azok a magyar piaczut elvesztenék.

I Hogy es agyiét teodentiája és jellemével egyáltalában tisztelt urasátfodat tnúgismertes-setn, bővebben Singtír Samu ur líarüi irm-iyar nyelvben tartott és általánoi lelkesültscget szült beszédét a lehetőségig itt viszontadom : Tisztelt arsim, kedves ügy barátok, tag-tár«k!

Ezen album tí-ik évi január Íjéig as előfiseté«i árért, asontal csak a magasabb bolti árért szereshető meg. IS drb ti-válaa. Vajda-féle kamat 62ti Irt 64 kr. Eno- mafcb 50, T6, 1, 1.

Ragyogó karácaonfa-gjíerty»tartók. Exen kitorjedt tűzhely óriási oszlopláugJKival a lég-kört rémitó távolságba átkarolva ruudkivüli lá,t vány t nyújtott a szemlélőnek, — s érzékenyen mt-gioditó jelenetet szült, mondani lehetett egy dühös vulkán a város közepéből kiemelkedett, bogy megsemmisítse átkot űréből iéuyeit és di-cső emlékeit harmicz nemzedéknek.

Wiener Handelsbank vorm Joh. C Sothen 6rahen Eredeti sorsjegyek csak a napi árfolyam szerint. Hogy azonban eme az ügy érdekében jogosult követelménynek eleget leoeaseo tenni, időre van szükség éa ha eceo napontai készulésbes a feladatok, fogalmazványuk stb.

A nép fal. Roulettjáték játéktervvel, egéaa tanaaigekal anlatUtA, 1 drb 1 frt, 1.

A tdz kitörése előbb a palotának azon ré-szében történt, mely Először a lordok gyűlési terme lön a mar-talék, mely hamar romhalommá lón. Az értekesietek már folynak. A lananjagoak írásbeli fel-do! Erre vonatkozólag megjegyzem, hogy a társulatnak kétféle Ug-jti vannak: niapitók, kik egyszer minden-korra triót fizetnek és rendes tagok, fcik évenkint 5 frt.

Heieukint kétszer, usaroap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap. Uuz Adolf. Barbavrr általános BÖvfay-gyomorercjglté.

BUlaatyOa aroaratta 6, 15, laTar.

Roch new mexico kísérők

Míg az ember a kenyeret csak fogyasztja s nem sserzi, az életet nem ismeri. Fo-gadja ismételt köszönetem szíves kifejezését Nagy-Kaniaaán, decs. Atlátazd nvogdUók, makkok ngj fuldieprek, 1 ikatnlya IS drbbal 75 kr.

Irta Áldor Imre. A bécai cs. Vegyük tehát szemügyre a díjazási kérdést Az t aWi magán kOltaég. Braun J. Keca-far aa liaoalaid gjógyaz. Ezen folyóirat tan hivaiva a társulat és közönség közt az összeköiö kapcsot ké-pezni. De a magyar fogyasztóknak ujabb, szokatlan és nehezen elviselhető terheltetését sem akar-jnk.

Igazgató választmányi tagokká: dr. Először fagyott 3 án, első havazás volt Szilvágyi Gyula helybeli ref.

A leltárilag átadottakból jónak látjuk a köve tkotok napfényre hozatalát, ugy a DIB : £rdó alap 1, frt 50 kr, Szent-Miklos temető alap 30 frt, ráros csinositási slap frt Fehér-féle alapítvány 27, frt.

Agy aaiiuo kapoca. Ezt a tapasztalás bizo-nyítja. Hetenklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalom Jelentés.

Kesitbelyeo, Zalám.

Mindenképpen talán Definitely, Maybe - Titkos találkozások lány piroi.

A teleltetés. Azárt kéretnek bizalonteljeeeii alolirt világiMncrt Crégbea fordalai, maly eaan elSnyOl aoraoláaiat mftgbi. Saaraaáatláda, W, 76, 1. Hon- ea világiamé. Fraacaiábol fordította Caiky Kálmán. Legnjabb képeakdnyTek, szoreg-gel ragy anélkdl 6, 10, Frobl gyermekkertjébil.

Vű «y órakor oraxor Titkos találkozások lány piroi a nyilasa legnagyobb opercttslágcrrcl t a.

Váljon ezen eljárásnál a semmiségi panasznak ran-e helye, arról szerző nem emlékszik, holott ezzel minden peres ügy-ben, ha arra a kellő alap létezik, az elma-rasztalt fél jogosan élhet, így tehát az volna kimondandó, hogy a semmisééi panasz a régrehajtást nem függeszti ugyan fel, de ekkor a behajtott összeg a semmiségi pa-nasz visszaérkeztéig birói letétbe hclyhe-zendó és a visszaérkezett határozattal lesz elintézendő.

Előfizetési felhívta! A legnemesebb boldogság mások boldo-gitása. Terjedelménél fog-ra több ives értekezéseket is fölvehet, me-lyek az ujabb kutatások eredményeit akkép adhatják elő, hogy azok a szaktudósoknak tanulságosak, a nagy közönségnek élvezhe-tők legyenek.

Az ilyeneknek át-átbuvárlására, ismertetésére, feldolgozására a társnlat mindig késznek nyilatkozik. Bnrgosyeiim : Witte, Béc: — KUdemények ulánrétul. Midőn tehát Singer ár-nak ezennel legmelegebb köszónetumet nyilvá-nítanám az egylet nevében, egyszersmind azon óhajomnak is adrk kifejeaést: vajba ezen ne-mes példa még sokak álul utáooztatuék"!

Ara kemény kötésben 60 kr. Ha ezt előre így látja fiatal barátom, még segitbet, mert a mázsa szalmának nem kell megmaradni, hanem azt valamivel pazalni és a mázaa széna helyett felhasználni. A nokoek. Zalay Lajos, Munkácsi Dezső, műked- velők.

A romboló veszély közepéből semmit Titkos találkozások lány piroi lehetett kiragadni, nem a nagyszerű szónyegeket, melyek Erzsébet királyné korából hsjó utküzeteket ábrázoláoak, nem a v6r5s bársony trónt, hol a tejedelmek parlamenti gyűléseiket megnyiták, nem a gyap-jn kéaritményi széket, melyen a Lord kanciel-lár elnök ült, nem aselyem Umláskarszékeit az érsekek, herczegek, és püspököknek, nem a könyvtárat, — miután a tetőzet sietve szörnyű roppanásul Ssszeroskadt.

Viszfény-karicsonía gyertya, egyazeramiud a fának diase, 1 a. Weiaa A. Kaprocczáu : Werli gyógy a. Vaaaprómban : Heyr Tuaakau, agy Uataard Tivada. Pályázat A nmélt. Karácsonyi és újévi ajándékok legolcsóbb á»k mellett igen u§y TÜaattíkbaj. A lordok kamarája égett. IOTV Annám. De eme paedagogiai búvár-kodás mellett nem szabad elmulasztania a ter-ni észé ttudományok különféle ágait tárgyaló iratok olvadását sem; figyelemmel kell például kisérnie a jelenkor felfedezéseit és talál-mányait, hogy e tekintetben is kora magaslatán álljon e felvilágosítás, busditáa által környeze-tének használjon.

Aa nj Parqnet-jáUk, 24 m'atá-val caak 60 kr. Az f j Frobl. Kerkapoiy Mathild és Kerkapoiy Eleonóra mint testvérek, szomorú dott szívvel jelentik, fia, illetőleg testvérjük Ker kapoly Sándor végzett jogáscaak, f.

Második kelléke a teleltetéai rendnek az, hogy a jószágot, mikor és hogy tartsák? Wien, I. Paplrszelet A, fífj. De föl-téve, hogy némely áruezikk a magyar tarifa által mcgdrágitiatnék,ez csak a magyar kincs-tár, 8 közvetve az adózók hasznára szolgálna.

Egyéb indirekt adónemeknél sem folytathatván ér-dekeinknek megfelelő adópolitikát, kormá-nyaink kénytelenek voltak a nagyobb állam-kiadások fedezésére mindig csak a direkt adókat emelni s njra és újra az adókkai xuiu;; is súlyosan terhelt löldbirtokra és házUrtokra, mint legkézzelfoghatóbb és fű jövedelmi forrásra rakni a deficitek fedezé-sére követelt aj adónemeket.

Mindenrangn zsidó és s-eressténjnek nwgszivleléaill bemu-tatja dr. Egy palacak 60 kr i Dr. Egv doboz 40 kr. Egy terv Barray C által indítványozva elfogadtatott, s az uj épület alapköve ben letétetett. Az utolsó kimutatás szerint Ha éhez hozzáadjuk az állam kvóta és kamatfizetéseit s a magáno-sok és intezetek által a külföldi tókék után az országból kiküldött összegeket, mindenki előtt világosan meg van fejtve az oka, hogy miért évről évre kevesebb a készpénztóke Magyarországon s miért oly kétségbeejtők á hitelviszonyok s oly rémitó és átalános az uzsora.

Sflkazorot angarakkal I akatnlya 10, 20, vagy 25 drb T5 kr. Ugrás a tartalomhoz. Ezen tabella összeállításához 1-só és fó i Jelentési tábla N.

A lovat, mely tengeri szárra nem otal- tathatik, az utolsó laczerna elfogyott okt. Fnó plé alakok 30, 30, 40 krtól 1 ftig.